Regulamin

REGULAMIN korzystania z wersji DEMO PRZEDMIAR.PL

 

 1. W celu uzyskania dostępu oraz korzystania z demo PRZEDMIAR.PL, obowiązkowe jest zaakceptowanie zasad wynikających z niniejszego Regulaminu. Rozpoczęcie korzystania z oprogramowania demo PRZEDMIAR.PL lub jego komponentów jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu, jest zobowiązany do zaprzestania korzystania z oprogramowania demo PRZEDMIAR.PL.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013, poz. 1422 z późn. zm.).
 3. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie na stronie internetowej Producenta w zakładce „Regulaminy”, która umożliwia w każdym czasie jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 4. Użytkownik rozpoczynając korzystanie z demo PRZEDMIAR.PL oświadcza, że akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.
 5. Użytkownik akceptując Regulamin jednocześnie oświadcza, że nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93) oraz iż będzie korzystał z oprogramowania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Definicje

 1. Demo PRZEDMIAR.PL – oznacza oprogramowanie komputerowe PRZEDMIAR.PL w wersji demonstracyjnej, z którego Użytkownik może korzystać nieodpłatnie i nie może być wykorzystywane do użytku komercyjnego. Oprogramowanie demo PRZEDMIAR.PL, w tym jego interfejs, kody, baza danych podlegają ochronie prawnej, w szczególności na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych; demo PRZEDMIAR.PL udostępniane jest nieodpłatnie w modelu SaaS (Software as a Service).
 2. Producent – należy przez to rozumieć spółkę działającą pod firmą REVITEO prosta spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (adres ul. Deszczowa 16A / 22; 53-024 Wrocław) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000961324, posiadającą NIP: 8992920818, o kapitale zakładowym w wysokości 20.000 zł opłaconym w całości..
 3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.
 4. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z demo PRZEDMIAR.PL na zasadach określonych w Regulaminie, w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową. Użytkownik nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93).

 

1. Postanowienia ogólne

 1. Producent udziela Użytkownikowi nieodpłatnego dostępu do demo PRZEDMIAR.PL w celach testowych.
 2. W ramach korzystania z demo PRZEDMIAR.PL Użytkownik jest uprawniony do testowania funkcjonalności oprogramowania, w tym do przeglądania, wyświetlania, przechowywania, przesyłania, eksportowania danych oraz wykonywania innych czynności związanych z testowaniem oprogramowania demo PRZEDMIAR.PL w wersji udostępnionej przez Producenta.
 3. Użytkownik może na każdym etapie korzystania z wersji demonstracyjnej zdecydować się na zakup płatnej wersji oprogramowania PRZEDMIAR.PL i w tym celu zawiera z Producentem odrębną umowę na subskrypcję oprogramowania. Samo korzystanie z wersji demonstracyjnej PRZEDMIAR.PL nie stanowi zobowiązania Użytkownika do zakupu płatnej wersji oprogramowania.
 4. Producent zastrzega, że funkcjonalności demo PRZEDMIAR.PL związane z integracją z systemami zewnętrznymi (np. P1) mają charakter pokazowy i dane wprowadzane w ramach testowania funkcjonalności nie są przesyłane do tych systemów zewnętrznych.

 

2. Korzystanie z demo PRZEDMIAR.PL

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości fakt, iż rozwiązania techniczne w demo PRZEDMIAR.PL i dokumentacja, a także wszelkie oznaczenia, stanowią przedmiot ochrony praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich lub stosownych licencji przysługujących Producentowi.
 2. Użytkownik w celu skorzystania z demo PRZEDMIAR.PL musi posiadać dostęp do Internetu. Korzystanie z demo PRZEDMIAR.PL może odbywać się wyłącznie przy zastosowaniu sprzętu komputerowego oraz współdziałających z oprogramowaniem systemów operacyjnych spełniających minimalne wymagania techniczne, określone przez Producenta na stronie internetowej www.przedmiar.pl.
 3. Klient zobowiązany jest wypełnić minimalne wymagania sprzętowe, techniczne oraz eksploatacyjne niezbędne dla korzystania z demo PRZEDMIAR.PL i wymagane przez Producenta. Producent nie ponosi odpowiedzialności za działanie oprogramowania w przypadku, jeśli warunki te nie są spełnione przez Użytkownika. Użytkownik niniejszym oświadcza, że przed rozpoczęciem korzystania z demo PRZEDMIAR.PL szczegółowo zapoznał się tymi warunkami.
 4. Niedozwolone jest: wykorzystywanie demo PRZEDMIAR.PL przez osoby trzecie, w szczególności jego najem bądź dzierżawa, dokonywanie zmian w kodzie źródłowym i wynikowym oprogramowania, zmian w sposobie funkcjonowania oprogramowania, dekompilowanie oprogramowania w przypadkach innych niż dozwolone przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. Część funkcjonalności w demo PRZEDMIAR.PL jest niedostępna, informacja o niedostępności jest widoczna dla Użytkownika po próbie podjęcia żądanej operacji w oprogramowaniu.
 6. Przy tworzeniu demo PRZEDMIAR.PL dołożono wszelkich starań, aby działało ono poprawnie. Z uwagi jednak na złożony charakter produktów informatycznych, Producent nie odpowiada wobec Użytkownika za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z korzystaniem z demo PRZEDMIAR.PL lub jego obsługą, w tym szkody pośrednie, z wyjątkiem szkody wywołanej z winy umyślnej.
 7. Producentowi przysługuje prawo do zablokowania korzystania z demo PRZEDMIAR.PL ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku jeżeli Użytkownik lub osoba korzystająca z konta Użytkownika, naruszy postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

3. Dane osobowe

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dane w wersji demo PRZEDMIAR.PL są fikcyjne i mają na celu jedynie przetestowanie funkcjonalności i przydatności działania oprogramowania demo PRZEDMIAR.PL.
 2. W ramach korzystania z wersji demonstracyjnej PRZEDMIAR.PL nie dochodzi do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO, poza danymi Użytkownika, jeśli takie zostaną wprowadzone.
 3. Administratorem przetwarzającym dane osobowe Użytkownika jest Producent: REVITEO prosta spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (adres ul. Deszczowa 16A / 22; 53-024 Wrocław) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000961324, posiadającą NIP: 8992920818.
 4. Dane przetwarzane są zgodnie z RODO oraz innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, które znajdą zastosowanie, w szczególności ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
 5. Producent zastrzega, że dane wprowadzone przez Użytkownika przechowywane są wyłącznie na czas bieżącej sesji korzystania z demo PRZEDMIAR.PL i nie są dostępne po wylogowaniu/automatycznym wylogowaniu Użytkownika.
 6. Dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych, w wypadku wyrażenia przez Użytkownika stosownych zgód dotyczących przetwarzania danych w celach marketingowych.
 7. Producent zobowiązuje się nie powierzać do dalszego przetwarzania danych osobowych Użytkownika innym podmiotom niż świadczącym na rzecz Producenta usług kolokacji, audytowych, księgowych, prawnych, doradczych, informatycznych, podatkowych i rachunkowych.
 8. Producent zobowiązuje się nie przekazywać danych osobowych Użytkownika do państwa trzeciego, inaczej niż na pisemne polecenie Użytkownika, chyba że obowiązek taki nakłada na Producenta prawo UE lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Producent (w takim przypadku przez rozpoczęciem przetwarzania Producent informuje Użytkownika o takim obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielenia tego rodzaju informacji z uwagi na ważny interes publiczny).
 9. Pozostałe informacje dot. przetwarzania danych osobowych przez Producenta znajdują się na stronie internetowej http://przedmiar.pl w zakładce „Dane osobowe”.
 10. Wszelkie zgłoszenia dotyczące danych osobowych osoba, której dane dotyczą może przesyłać do wyznaczonego przez Producenta Inspektora Ochrony Danych na adres e-mail: kontakt@przedmiar.pl.

 

4. Postanowienia końcowe

 1. Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania koniecznych przerw technicznych w działaniu demo PRZEDMIAR.PL. Dotyczy to m.in. przypadków kiedy jest to spowodowane koniecznością naprawy, modyfikacji lub rozwoju funkcjonalności demo PRZEDMIAR.PL.
 2. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Każdy Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu przez umieszczenie przez Producenta stosownej informacji o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu na stronie www.przedmiar.pl.
 3. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią zmodyfikowanego Regulaminu i zaakceptować go w przypadku chęci dalszego korzystania z demo PRZEDMIAR.PL.
 4. Do wszelkich kwestii nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm), ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.